Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1,  για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με την χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ28/15 (34Α') "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", το ν. 2472/1997 (50Α') "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" καθώς και την με αριθ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιντούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Απαγορεύεται οι μαθητές να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος